...

Sprawy karne

Prawo karne to dziedzina regulująca kwestie odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia czynu zabronionego (przestępstwa albo wykroczenia). Obejmuje zachowania postrzegane w społeczeństwie jako niszczące, destrukcyjne lub zagrażające własności, zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób. Do najczęściej prowadzonych w polskich sądach spraw karnych należą te związane z jazdą samochodem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, posiadaniem narkotyków, zniesławieniem, oszustwami, wyłudzeniami, a także sprawy dotyczące prawa karnego gospodarczego.

Wyróżnia się przy tym trzy etapy postępowania karnego: przygotowawcze, sądowe oraz postępowanie karne wykonawcze. Jako adwokat prowadzący sprawy karne we Wrocławiu oferuję swoją pomoc niezależnie od rodzaju przestępstwa lub wykroczenia, a także bez względu na położenie Klienta w sprawie. Reprezentuję zarówno podejrzanych o popełnienie przestępstwa, oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. Ponadto deklaruję pełne wsparcie mocodawców, występując w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych.

Adwokat: Wrocław. Sprawy karne

Moi Klienci z Wrocławia oraz całego województwa dolnośląskiego mogą liczyć zarówno na jednorazowe porady prawne, jak i pełne zaangażowanie adwokata w prowadzenie sprawy karnej, niezależnie od aktualnego etapu postępowania. Dysponując wiedzą z zakresu prawa karnego, deklaruję gotowość do reprezentowania moich Klientów przed sądem, jak również organami ścigania. Oprócz tego zajmuję się przygotowywaniem wniosków w postępowaniach karnych wykonawczych. Zachęcam do kontaktu z moją kancelarią, gdzie uzyskają Państwo porady prawne albo kompleksowe wsparcie w toczącym się postępowaniu.

Adwokat oferujący obsługę w sprawach karnych

Często o tak ważnych sprawach, jak decyzja sądu o odroczeniu wykonania wyroku albo przedterminowym zwolnieniu, decyduje terminowe złożenie dokumentacji przez obrońcę. Kluczowa jest szczegółowość, dokładność oraz terminowość adwokata, do którego warto zgłosić się jak najszybciej, udzielając wszelkich posiadanych informacji o sprawie. Dysponując czasem, mogę starannie zapoznać się ze sprawą, przeanalizować przepisy oraz możliwości działania tak, aby przygotować Klienta np. do pierwszego przesłuchania w prokuraturze. Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w mojej kancelarii we Wrocławiu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.